ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเยาวชนยอดนักอ่าน

ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล มารับรางวัลได้ ณ ห้องสมุด ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.