สัปดาห์ห้องสมุด

,

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2565